Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

A Balatonitáborok.hu weboldal üzemeltetője számára kiemelten fontos a látogatók valamint a weboldal használatával illetve szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban megadott személyes adatok védelme. Összhangban a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályokkal illetve az adatvédelemre vonatkozó Európai Uniós rendeletekkel, lehetőségeinkhez mérten, törekszünk mindent megtenni az adatok védelmében, megfelelő kezelésében. Fontos szempontunk és elkötelezettségünk, egyben kötelezettségünk is, hogy szolgáltatásaink igénybevétele esetén az érintettek jogait, személyes adatait tiszteletben tartsuk, a megfelelő tájékoztatást megadjuk, amelyről jelen dokumentum ad tájékoztatást.

ADATKEZELŐ:

Név Balatonitáborhelyek.hu, Becsei Gellért
Székhely: 6723 Szeged, Holló u. 2.
Tel: +36 30 309 5286
E-mail: info@balatonitaborok.hu

I. Alapfogalmak

Személyes adat: a látogatóval, megrendelővel kapcsolatba hozható adat, így például név, e-mail cím, telefonszám, postacím. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg összekapcsolása a látogatóval helyreállítható. Különleges adatot nem kezelünk semmilyen esetben sem.

Adatkezelés: az adatokon végzett bármilyen művelet vagy műveletek összekapcsolása, így különösen felvétele,  felhasználása, gyűjtése, rendszerezése, tárolása, továbbítása, törlése valamint adatok védelme.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg

Adat továbbítás: az adat hozzáférhetősége kizárólag a szolgáltatással összefüggésben meghatározott harmadik fél részére

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok végrehajtása, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől illetve az alkalmazás helyétől.

Hozzájárulás: az érintett önkéntes beleegyezése az adatok kezeléséhez az adott cél érdekében, amely előzetes tájékoztatáson alapul.

Adattörlés: az adatok megsemmisítése, helyreállításuk többé nem lehetséges

II. Adatkezelési és adatvédelmi irányelvek

1.) Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a www.balatonitaborok.hu  weboldal valamint az igénybevett szolgáltatásokkal közvetlenül kapcsolódó személyes adatkezelésre terjed ki. Az egyesületi, intézményi, szervezeti stb. illetve más gazdasági társaságokat érintő adatokra nem vonatkozik.

Az adatvédelmi tájékoztató kiterjed a felhasználó által a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó valamennyi személyes adatra, amelyet Szolgáltató a szolgáltatással illetve ehhez kapcsolódó jogos érdekekhez kapcsolódóan kezel.

2.)  A weboldal használatával, szolgáltatás illetve alkalmazás igénybevételével Ön, mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésre kerüljön jelen tájékoztató alapelvei is irányvonala szerint.

3.) A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt, a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor ad Szolgáltató tájékoztatást.

4.) Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban illetve adatkezelési irányadó jogszabályi kötelezettségünk illetve adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseink az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével is történt

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ; ● az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információszabadságról szóló 2001. évi CVIII. törvény ; ● Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”)

5.) Adatkezelő, mint Szolgáltató mindent megtesz a tőle elvárható módon az általa kezelt személyes adatok védelmében.

6.) Adatkezelő weboldalán elérhetővé teszi  adatvédelmi tájékoztatóját, így az érintett részére hozzáférhetőségét, ezzel az átláthatóság elvét biztosítva.

7.) Szolgáltató a megadott személyes adatok valódiságát, helyességét nem ellenőrzi, a hamisan megadott adatok miatti felelősségét kizárja.

8.) A weboldallal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele csak 16. életévet betöltött számára lehetséges. Szolgáltatónak nem áll módjában az igénybevevő személy jogosultságát ellenőrizni, így Felhasználó illetve törvényes képviselője felel azért, hogy a hozzájárulás jogalapja megfelelő legyen.

9.) Szolgáltatóval szerződésben és kapcsolatban álló partnerek, szállás szolgáltatók adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősséggel nem tartozik, felelősségét kizárja, azok önálló adatkezelőként vannak jelen.

10.) A megadott személyes adatok marketing célú, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing tájékoztatásra (pl. Hírlevél, e-DM) ezzel ellentétes érintett kinyilatkoztatásáig külön hozzájárulás nélkül a Szolgáltató jogosult. (GDPR 6. cikk (1) ), azonban biztosítva a GDPR 21. cikke szerinti (leiratkozási/törlési) jogot felhasználó részére.

III. Az adatkezelés elvei

1.) Arányosság elve: Olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának teljesítése okán szükséges, ehhez elengedhetetlen.

2.) Célhoz kötöttség elve: Személyes adat meghatározott célból kezelhető, amelyekhez minden esetben jogalap szükséges (IV. pontban felsorolva ezen jogalapokat). Az adatkezelésnek mindig meg kell felelnie az adatkezelés meghatározott céljának, a tisztesség elvének mindenkori szem előtt tartásával. Ezen cél lehet például a honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatás nyújtása, foglalási szolgáltatás, kapcsolattartás, számla kiállítás, marketing cél, közvetlen üzletszerzés.

3.) Önkéntesség elve: Az érintett által közölt adatok önkéntesek, érintett a Szolgáltató adatkezelését megismerhette. A  hozzájárulását, mint beleegyezését az érintett magatartását is értjük, így a weboldal használata, szolgáltatás igénybevétele alapján.

IV. Az adatkezelés jogalapjai

1.) Szolgáltatás teljesítése: A szolgáltatással összefüggő, foglalással, megrendeléssel, számlázással köthető kapcsolattartási adatok megadása. Kérésre nem, vagy csak részben törölhető, a szolgáltatás, foglalás, ügymenetet nem gátolhatja, ezen adatok megadása mindenképpen szükségesek.

2.) Jogszabályi kötelezettség: Törvényi (például számviteli törvény) és jogszabályi előírásoknak megfelelő adatkezelés és tárolás. Kérésre nem, vagy csak részben törölhető.

3.) Jogos érdek alapján: Szolgáltató közvetlen üzletszerzés, illetve marketing tevékenység, így üzleti érdek kapcsán kezelhet az érintett által a szolgáltatás teljesítése, foglalás és weblap szolgáltatásai (például ajánlatkérés, üzenetküldő) során önkéntesen megadott adatokat (például név, e-mail cím, telefonszám) az érintett hozzájárulása nélkül is (GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján), amennyiben a GDPR 21. cikke szerinti tiltakozási, azaz leiratkozási illetve törlési jog biztosított. Kérésre törölhető az adat, amelyet Adatkezelő a kéréstől számított legfeljebb 30 napon belül haladéktalanul teljesíteni köteles.

4.) Hozzájárulás alapján: A weblap igénybevett szolgáltatásai, működése kapcsán önkéntesen megadott személyes adat hozzájárulása szerint történő adatkezelés. Kérésre visszavonható, törölhető.

V. A kezelt adatok köre és célja

A kezelt személyes adatok körét a szolgáltatások jellege és az aktuális jogszabályok  határozzák meg. A megadott adatok valódiságáért Felhasználó felel.

1.) SZÁLLÁSFOGLALÁS: Amennyiben a weboldalon keresztül vagy más formában foglalást, szolgáltatás igénybevételét, megrendelés közvetítését kezdeményez és ezek személyes adatokat is tartalmaznak (jellemzően a kapcsolattartási adatok).

Az adatok megadása önkéntes. A foglalási adatok és kapcsolattartási adatok továbbításra kerülnek az érintett szálláspartner felé. A szállásokat üzemeltető partnerek önálló adatkezelőként járnak el, ezen adatkezelésért Szolgáltató felelősségét kizárja.

  1. a) Adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlaázási cím, postacím. A nem személyes adatok körébe tartozó adatok, így például intézmény/egyesület/szervezet neve, csoport létszám stb., jelen Adatvédelmi Tájékoztató nem vonatkozik.
  2. b) Célja: (1) Számlázási adatok, szolgáltatás és foglalás ügymenetének teljesítése illetve kapcsolattartási lehetőségek, valamint a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

Jogalap:  jogszabályi kötelezettség, jogos érdek – Adatkezelés ideje: jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő idő.

(2) Marketing cél illetve közvetlen üzletszerzés.

Jogalap:  jogos érdek –  Adatkezelés ideje: törlésig vagy érintett törlés kéréséig

2.) AJÁNLATKÉRÉS: A weboldalon keresztül vagy más formában ajánlatkérés szolgáltatás igénybevételét kezdeményez és ezek személyes adatokat is tartalmaznak (jellemzően a kapcsolattartási adatok). Szolgáltató az ajánlat elfogadása esetén foglalási adatként kezeli a továbbiakban.

  1. a) Adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám. A nem személyes adatok körébe tartozó adatok, így például intézmény neve, csoport létszám stb., jelen Adatvédelmi Tájékoztató nem vonatkozik.
  2. b) Célja: (1) Az ajánlatkérés ügymenetének teljesítése illetve kapcsolattartási lehetőségek.

Jogalap:  jogos érdek – Adatkezelés ideje: maximum 5 évig kerül tárolásra.

(2) Marketing cél illetve közvetlen üzletszerzés.

Jogalap:  jogos érdek – Adatkezelés ideje: törlésig vagy érintett törlés kéréséig

3.) EGYÉB ÜZENETKÜLDŐ ŰRLAPOK: A weboldalon található üzenetküldési/érdeklődési űrlap kitöltésével megadott személyes adatok. Szolgáltató a későbbi megrendelés esetén foglalási adatként kezeli a továbbiakban

  1. a) Adatok köre: név, e-mail cím
  2. b) Célja: (1) Érdeklődés, üzenet, szolgáltatás elősegítése, megválaszolása.

Jogalap:  jogos érdek

Adatkezelés ideje:  amennyiben az érdeklődésre nem érkezik válasz vagy elutasításra kerül, ezen célból az adatok nem kerülnek felhasználásra

(2) Marketing cél illetve közvetlen üzletszerzés.

Jogalap:  jogos érdek  – Adatkezelés ideje: törlésig vagy érintett törlés kéréséig

4.) ÉRTÉKELÉS:  Sikeres megrendelést követően visszajelző űrlap kitöltésére van lehetőség. Ezen személyes adat megadása nincs szükség, statisztikai és ügymeneti célt szolgál.

5.) HOZZÁSZÓLÁS WEBOLDALON:  A weboldalon lehetőség van hozzászólás írására. Itt minden adat megadása önkéntes, külön adatkezelés nem történik.

6.) MARKETING CÉLÚ HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS: A weboldalon található hírlevél feliratkozó  modulon az e-mail cím kerülhet megadásra. A feliratkozás önkéntes. Adatkezelő ezen céllal megadott adatot addig kezelheti, ameddig érintett ezen listáról le nem iratkozik, vagy leiratkozását nem kéri.

7.) UTALVÁNY/KUPON: Az utalvány / Kupon alapján kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám, postacím. A megadott adatok a postázást szolgálják, valamint marketing célokra felhasználhatóak, erről tájékoztatást külön ad Szolgáltató.

8.) MARKETING CÉLOK: A weboldal használata, szolgáltatás igénybevétele esetén megadott személyes adatok marketing célú felhasználása, melynek alapja a jogos érdek, közvetlen üzletszerzés, ehhez közvetlen hozzájárulás nem szükséges. Ilyen adatok lehetnek név, e-mail cím, postacím, foglalási szokások, felhasználói jellemzők, statisztikai adatok, ajánlatkéréssel és utalvány vásárlással kapcsolatos elemzések. Ezen adatok más részére nem hozzáférhetőek.

9.) BALATONI HAJÓZÁS KEDVEZMÉNY KÁRTYA  IGÉNYLÉSE: A kedvezménykártya igénylés alapján kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám, postacím. Célja az igény teljesítése. Az adatok megadásával érintett hozzájárul az adatok marketing céllal is történő felhasználására, azonban ezekről külön nyilvántartás nem készül, kérésre bármikor törölhetőek. A kedvezménykártya igénylése 2023-ban megszűnt.

10.) SZÁLLÁSFOGLALÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB SZEMÉLYES ADATOK: A megrendeléshez szükséges csoportlista személyes adatokat tartalmaz. Felhasználó felelős azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Ezen adat minden esetben továbbításra kerül Szálláspartner felé. Szolgáltató ezen adatot nem tárolja.

VI. Cookie tájékoztató

COOKIE
Adatkezelő esetenként a honlapra érkező látogatók, látogatások során  úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie olyan kódok amit a honlap az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy megkönnyítse a honlap használatát valamint szolgáltató statisztikai jellegű információt kapjon. Ezen adatok személyes adatokat nem tartalmaznak elsősorban a kényelmi funkciókat szolgálják valamint a statisztikai elemzést segítik, nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására.

Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig bizonyos időre tárolásra kerül az Ön számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A működéshez mindenképpen szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezen típusú cookie-k kizárólag a weblapon tartózkodás idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k anonim, névtelen információkat adnak a felhasználó weboldalhasználatáról, látogató beazonosítását nem teszik lehetősvé. Az ezekből nyert információk a weboldal teljesítményének javításának a célja. Ezen típusú cookie-k kizárólag a weblapon tartózkodás idejére korlátozódik.

Regisztrációhoz, Beléptetéshez használt cookik: Weboldalunk ilyet jelenleg nem használ

Predictionio Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. Ez általában 90 napig kerül tárolásra külső szolgáltató (pl. Google) által.  Adatkezelő csupán felhasználója. Ez saját böngészőjében letiltható.

Google Adwords cookie Az oldalra érkező látogató számára egy cookie azonosító kerül elhelyezésre, ez segíti a Google keresésben látható hirdetések megjelenését, amely jogos érdek. A hirdetésből eredő kattintások követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Ezen cookie-k Adatkezelőtől függetlenek, a Google által nyújtott ezen szolgáltatás felhasználója.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatottsági adatokról, statisztikai adatokat ad anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat.

Valamennyi A cookie-k a népszerű böngészőprogramok beállításaiban (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome) törölhetőek, illetve letilthatóak. Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor előfordulhat, hogy bizonyos funkciók technikai okokból nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

VII. Egyéb adatkezelésekkel kapcsolatban

1.) FACEBOOK: Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás rendelkezik Facebook közösségi oldallal is. Ezen oldalakhoz a csatlakozás a „Tetszik” gomb megnyomásával önkéntesek, egyben hozzájárulás, hogy saját személyes profilján található üzenőfalán szolgáltató bejegyzései esetenként megjelennek. Ezen platformon található adatok és tevékenység adatkezelőjének, a facebook oldal üzemeltetője minősül, a facebook adatvédelmi irányelvei az irányadóak.

2.) STATISZTIKAI ADATOK:

Adatkezelő foglalási adatok felhasználásával elemzéseket, statisztikákat hozhat létre, amelyek közvetve a személyes adatokat nem érinti, személyhez nem köthető. Ezen statisztikák kizárólag belső használatra, üzleti elemzésre kerülnek felhasználásra, nem nyilvánosak, több eleme üzleti titkot képez.

3.) EGYÉB LINKEK:

Weboldalon megtalálhatóak más szolgáltató oldalakra  mutató linkek,bannerek. Adatkezelő ezen oldalakon található információkra nincsen befolyása, ezen oldalak biztonságáért és adatkezeléséért Adatkezelő felelősséggel nem tartozik, de törekszik megbízható partnerekkel történő együttműködésre, elősegítve a biztonságos internetezést.

VIII. Adatkezeléssel érintett küldő szolgáltatók

1.) MARKETING Szoftver: Szolgáltató marketing tevékenységéhez, hírlevél küldéshez, külső szolgáltatást vesz igénybe, amely adatfeldolgozói kapcsolatban állhat Adatkezelővel. Külső szolgáltató az adatokat nem látja, jogosultsággal nem rendelkezik. Az adatok védelméért a külső szolgáltatás nyújtója önálló adatkezelőként van jelen.

2.) SZÁMLÁZÓ RENDSZER: Szolgáltató számlák kiállításához, számviteli kötelezettségeihez külső szolgáltatót is igénybe vesz, amely így Adatfeldolgozói kapcsolatban állhat adatkezelővel. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási adatait a számviteli törvény előírásainak és nyilvántartáshoz szükséges mértékben megismerheti, de kezelésére nem jogosult, bizalmasan kezeli. Az adatok védelméért a külső szolgáltatás nyújtója önálló adatkezelőként van jelen.

3.) POSTAI SZOLGÁLTATÁS: Szolgáltató levélpostai küldemények kapcsán postai szolgáltatót vesz igénybe. Ennek során az adatok védelméért Szolgáltató nem felelős. A külső szolgáltatás nyújtója önálló adatkezelőként van jelen.

4.) ŰRLAP MODUL SZOLGÁLTATÓ: Weboldalon található különféle űrlap modulokat külsős szolgáltató is biztosítja. Ezen szolgáltató adatfeldolgozóként tárolhatja az űrlapokon  megadott adatokat, azonban az adatok megismerésére nem jogosult.

5.) TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ: A weboldalak tárhelyeinek biztosítója külső szolgáltató. A weboldalak biztonságát SSL védelem biztosítja. Az adatok védelméért a külső szolgáltatás nyújtója önálló adatkezelőként van jelen. Külső szolgáltató: Tárhely.Eu Kft.

IX. Adatbiztonság és Adattárolás

1.) Az adatkezelés során az Adatkezelő, mint Szolgáltató a  tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, megtesz mindent lehetőségeihez mérten az adatok védelméért, a tőle elvárható módon gondoskodik azok biztonságáról, hozzáférhetetlenségéről, a jogosulatlan hozzáférések, jogosulatlan továbbítás, nyilvánosságra hozatal, sérülés, véletlen törlés és módosítás ellen, technikai lépéseket tett ezen adatok biztonságos tárolására.

2.) Adatkezelő az adatok kezeléséről, kiemelt tekintettel azok tárolására, törlésére, tájékoztatás megadása kapcsán, illetve tiltakozás során lehetőségeihez mérten törekszik ezek biztonságos elhelyezésére, tárolására, megsemmisítésére.

3.) Adatkezelő a birtokába jutott adatokat, csak az ügymenethez szükséges teljesítés és foglalás elősegítése és ennek okán továbbítja közvetlen, kizárólag aktuális szálláspartner illetve marketing partner felé. Az adatokat további félnek nem adja ki, kivétel ha jogszabályi kötelezettség vagy bírósági illetve büntetőeljárás keretében határozat erre nem kötelezi.

X. Adat továbbítása

1.) Ajánlatkérés és foglalás esetén Szolgáltató továbbítja szálláspartnere felé a személyes adatokat is tartalmazó adatokat melynek célja a szolgáltatás, megrendelés elősegítése, közvetítés teljesítése valamint a szálláspartner és felhasználó közvetlen kapcsolattartásának elősegítése. Az adatok megadása az ügymenethez és annak teljesítéséhez szükséges.

2.) A szállásokat üzemeltető Partnerek önálló adatkezelőként járnak el a szállásfoglalás, ajánlatkérés során rendelkezésre bocsátott személyes adatok vonatkozásában.

3.) Marketing célú személyes adatok továbbítása kizárólag közvetlen együttműködő partnerünk az edzotaborok.hu weboldal szolgáltatója felé is továbbításra kerülhetnek, melynek alapja jogos érdek. Adat törlésének kérése esetén Szolgáltató ezen partner felé is jelzi és kötelezi a meglévő továbbított adat törlésére, amelyért Szolgáltató felel.

XI. Jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti az alábbi jogok.

1.) Tájékoztatáshoz való jog: Érintett felhasználó jogosult a szolgáltatás és weblap igénybevétele kapcsán kezelt rá vonatkozó személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni. Adatkezelőnek tájékoztatást kell adni a kérelem beérkezését követő legfeljebb 30 napon belül a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Adatkezelő e-mail címén kérhető, a balatonitaborhelyek@gmail.com címen.

2.) Helyesbítéshez való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 30 napon belül eleget tesz. Az ajánlatkérés, szállásfoglalás, során megadott adatok módosítását több esetben a szállást üzemeltető partner tudja megtenni, a módosítás kérését a Szolgáltató felé jelzett e-mailon  Szolgáltató továbbítja szálláspartner felé.

3.) Törléshez való jog: Érintettnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, aminek az Adatkezelő legkésőbb 30 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például számvitellel összefüggésben).

4.) Zároláshoz való jog: Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

5.)  Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

  • ha a személyes adat kezelése kizárólag az Adatkezelő jogos érdekének céljából szükséges, amennyiben az adatkezelés nem kötelező és törlése nem ütközne jogszabályi előírásba, így például az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetébe.

Az adatkezelő ezen tiltakozási jog érvényesítése esetén a kérelem beérkezését követő maximum 30 naptári napon belül dönt annak megalapozottságáról és írásban megválaszolja.

6.) Az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt benyújtani az alábbi helyen lehet:

Közvetlen Adatkezelő,mint Szolgáltató felé: Becsei Gellért, Tel: +36 30 309 5286, E-mail: info@balatonitaborok.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: Tel: +36 1 391 1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,

7.)  Amennyiben az érintett kérelme megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő valamint jogosultsága megkérdőjelezhető, Szolgáltató jogosult 5000 Ft összegű adminisztratív díjat felszámolni minden ismétlődően benyújtott kérelemigény kapcsán.

XII. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Szolgáltató jogosult az Adatvédelmi Tájékoztatót módosítani, melyekről Szolgáltató weboldalon keresztül ad tájékoztatást. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha szolgáltatások köre bővül. A weboldal használatával, ráutaló magatartással elfogadja és tudomásul veszi a módosított adatkezelési tájékoztatót.

2023. december 23.